TOT รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงาน 1/2563 ในหลายเขตพื้นที่

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563  ณ ส่วนงานในสํานักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค

โดยได้เปิดรับสมัครในหลายตำแหน่ง สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตําแหน่งที่รับสมัคร:

– วิศวกร

– นักคอมพิวเตอร์

– นักบริหารงานทั่วไป

– นักบริหารผลิตภัณฑ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– บุคคลภายนอกอายุไม่เกิน 35 ปี สําหรับลูกจ้างนิติบุคคลฯ ไม่จํากัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทํางานให้กับ ทีโอที และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน

– สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กําหนดในแต่ละตําแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนําหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์มายืนยันก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน

– ตําแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (SE) และ นักบริหารงานทั่วไป (GA) ต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคล ที่ปัจจุบันทํางานให้กับ บมจ. ทีโอที เท่านั้น

– กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PET) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

 

ขั้นตอนการสมัคร:

– สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

– ให้ผู้สมัครเลือกตําแหน่งที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น

– ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร ให้แจ้งชื่อ/เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และ ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่งทาง e-mail ไปที่ [email protected] ภายในวันที่ประกาศรับสมัคร

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชําระเงินเต็มรูปแบบได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออกจาก ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที)

 

หมดเขตรับสมัคร:

24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน:

27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490 – 2, 02-505-1586 – 7 (คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณปุณยวีร์)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ