ข่าวดี!! ธนาคารแห่งประเทศไทยแจกทุนให้นักศึกษาไทย เรียนต่อป.ตรี-โท-เอก แบบจัดเต็ม

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยทุนที่เปิดรับสมัครในขณะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2562 และทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2562 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE

 

 

1. ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2562

รายละเอียดทุน:

-ทุนระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้ ตามสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 1 ทุน

ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย และหากประสงค์จะเข้าทำงานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทำงาน เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-เป็นบุตรพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

-เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

-เป็นผู้ที่ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

-ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

-เป็นผู้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

-เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ ธปท. หัวข้อทุนการศึกษา ทั้งนี้ธปท. จะถือวันที่ส่งเอกสารสมัครสอบ หากเกินวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก ธปท.

 

ปิดรับสมัคร:

24 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

 

 

2. และทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2562 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE

รายละเอียดทุน:

จำนวนทุนที่ให้ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดศึกษาที่ LSE ดังนี้

-ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ

-ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562

-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

-เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

-กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

-เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติด

-ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

-ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน/ สมัครออนไลน์”

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

 

ที่มา:  www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ