ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ทุนเต็มจำนวนให้ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เรียน ป.ตรี – ป.เอก

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนเยาวชนที่กำลังจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. หรืออนุปริญญาที่ด้อยโอกาสสู่บุคลากรชั้นนำ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เพราะเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาจะช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว และยังเป็นต้นแบบการลงทุนสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสที่มีศักยภาพได้ศึกษาต่อในระดับสูง ให้ผลตอบแทนกลับสู่ประเทศไทยอย่างคุ้มค่า รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน)

– การสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย

– การสนับสนุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

– การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (เฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาที่เป็นเป้าหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่

– อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

– อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่

– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

– อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

– อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

– อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

– อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

– อุตสาหกรรมดิจิทัล

– อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กําหนด และมีอายุไม่ เกิน 25 ปีบริบูรณ์

– ผู้ที่กำลังจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. หรืออนุปริญญา

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

– กำลังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

– ลูกจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัตินี้สามารถสมัครขอรับทุนได้เช่นกัน

– มีความประพฤติดี

– มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

แบบสมัครทุน ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง

แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.อนุปริญญา เสนอชื่อผู้ขอรับทุน

 

ปิดรับสมัคร:

– ครั้งที่ 1: 15 เมษายน – 30 เมษายน 2564

– ครั้งที่ 2: 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2564

– ครั้งที่ 3: 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ทุนพระกนิษฐาeef

– สายด่วนทุน 02-079-5475 กด 4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ