KMUTT ให้ทุนสูงสุดเต็มจำนวน เรียน ป.โท – ป.เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Joint Graduate School Energy and Environment) พร้อมมีทุนการศึกษาให้มากมาย!!

ไม่ว่าจะเป็นทุนเต็มจำนวน ทุนบางส่วน และทุนวิจัย ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนทุกคน ที่สำคัญคือเป็นทุนให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนเต็มจำนวน

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

– ปริญญาโท 8,000-10,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 2 ปี

– ปริญญาเอก 13,000-22,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปี

2. ทุนบางส่วน

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี

3. ทุนวิจัย

– นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนจบการศึกษา

– ปริญญาโทได้รับ 135,000 บาท

– ปริญญาเอกได้รับ 290,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติที่ Joint Graduate School Energy and Environment สาขาวิชาดังนี้

ปริญญาโท (MEng/MSc)

– Energy Technology and Management

– Environmental Technology and Management

ปริญญาเอก (PhD)

– Energy Technology

– Environmental Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ปริญญาโท (MEng)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา engineering หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.50 หรือได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 25% แรกของระดับชั้น

ปริญญาโท (MSc)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา engineering, science, economics, technology, agriculture หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.50 หรือได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 25% แรกของระดับชั้น

ปริญญาเอก (PhD)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานเป็นเอกสารเผยแพร่

– หากมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หัวข้อการวิจัย

– รูปถ่ายล่าสุดขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

– ใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– จดหมายแนะนำ จำนวน 3 ฉบับ

– Tentative proposal

– หลักฐานสิ่งพิมพ์ (สำหรับระดับปริญญาเอกเท่านั้น)

– หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

jgsee

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ