ข่าวดี!! กฟผ. ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาชั้นปีที่ 4

– เข้าทำงานกับ กฟผ.ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

– ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ กฟผ. กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และรศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน

– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ทุน

–  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระบบควบคุม/วิศวกรรมไฟฟ้าระบบวัดคุม จํานวน 1 ทุน

– สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ทุน

–  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ จํานวน 1 ทุน

– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน

 

คุณวุฒิเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

– สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

 

คุณวุฒิบริหารธุรกิจ

– สาขาการเงิน จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติตามสาขาวิชาที่กําหนด

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

3. มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นผลการทดสอบประเภทส่วนบุคคล (Personal) หรือเป็นผลการทดสอบในนามสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น

4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน ยกเว้นกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

5. สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) หรือไม่มีภาระผูกพัน
ทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ไปยังอีเมล egat.scholarship@egat.co.th

 

ปิดรับสมัคร:

8 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.egat.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ