สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้รับสมัคร “ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล” ค่าจ้างเดือนละ 7,500 หยวน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปในตำแหน่ง “ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล” อัตราจ้างเหมาบริการระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 7500 หยวน (ประมาณ 34,500 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท

3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในระดับดี (มีผลทดสอบ HSK อยู่ในระดับ 5 ขึ้นไป)

4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office รวมทั้งสามารถพิมพ์โปรแกรมภาษาไทยได้

5. มีใจรักในการบริการ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร พร้อมติดภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ประวัติย่อ (Resume) เป็นภาษาไทย

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาผลทดสอบการวัดระดับภาษาจีน (HSK 5) จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]

2. ส่งไปรษณีย์หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ Royal Thai Consulate-Generat, No.18 Wan Shan Road, Changing District, Shanghai 200336 โดยวงเล็บบนของว่า “เอกสารสมัครตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล”

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Royal Thai Consulate-General Shanghai 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ