การสำรวจใน USA เผย นายจ้างยังคงเห็นชัดว่า “การศึกษาในมหา’ลัยเป็นเรื่องสำคัญ”

หลังจากที่มีการดำเนินการสำรวจระดับชาติ เกี่ยวกับผู้บริหารธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายการจ้างงาน 2 แห่งในโครงการ Liberal Education และ American Promise (LEAP) สมาคม American Colleges & Universities (AAC & U) ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาแบบเสรีนิยม และอนาคตของการทำงาน

 

 

ตามรายงานของ AAC & U ที่ได้เผยว่า 63% ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายว่าจ้าง ยังคงรู้สึกเชื่อมันในคุณภาพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายการจ้างงานฝ่ายสำคัญส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82 และ 75 ตามลำดับ) ได้กล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่า “เป็นเรื่องที่สำคัญ หรือจำเป็นอย่างยิ่ง” ที่คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ควรที่จะสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยในวันนี้

 

 

การสำรวจยังเผยให้เห็นถึงลำดับความสำคัญในการเรียนรู้ที่ผู้บริหารและผู้จัดการการจ้างงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ได้แก่

– ความสามารถในการสื่อสารด้วยคำพูด รวมทั้งแบบลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– การคิดเชิงวิพากษ์และเหตุผลเชิงวิเคราะห์

– การตัดสินทางจริยธรรมและการตัดสินใจที่เฉียบขาด

– ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบทีม

– ความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ (การจัดการเวลา ฯลฯ )

– การมีแรงจูงใจในตนเองและมีความคิดริเริ่ม

– ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสร้างโลกแห่งความเป็นจริง

 

 

ในแง่ของประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน มีความสามารถโดดเด่นกว่าผู้อื่นนั้น 93% ของกลุ่มผู้บริหาร และ 94% ของผู้จัดการการจ้างงานกล่าวว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่มีประสบการณ์นี้เพื่อมาร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม ความต้องการด้านทักษะเหล่านี้ที่ชัดเจน มีเพียง 33% ผู้บริหาร และ 39% ของผู้จัดการฝ่ายการจ้างงานเท่านั้น ที่รู้สึกว่าเด็กนักเรียนระดับสูง มีการเตรียมตัวที่จะใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อปรับใช้ในสภาพแวดล้อมจริง

 

 

ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเห็นพ้องกันว่าสถาบันอุดมศึกษาควรมีการปรับปรุงในส่วนที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะมีทักษะความสามารถเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการเริ่มต้นอาชีพ รวมไปถึงความก้าวหน้าในอนาคตด้วย

 

ที่มา:  academiccourses

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ