ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 ENERGY PAINTING 2019 ชิงเงินรางวัล+ดูงานต่างประเทศ

โอกาสสำหรับผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะ ชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงาน และอยากเปลี่ยนภาพวาดเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ!!

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ “ENERGY PAINTING 2019” หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 

ประเภทการประกวด:

– มัธยมศึกษาตอนต้น

– มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.

– อุดมศึกษา/ปวส.

– ประชาชนทั่วไป

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดรอบแรก:

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอด ถึงแนวทางการทําความดีบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน และการนําพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จํากัดชิ้นงาน และเป็นผลงานภาพวาดด้วยสีประเภทใดก็ได้บนกระดาษวาดภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร เท่านั้น ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์ (ผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล เท่านั้น)

– ต้องระบุชื่อ-สกุล / วัน-เดือน-ปีเกิด / สถานศึกษา / ที่อยู่ปัจจุบัน / หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ / สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน / นักศึกษา /สําเนาบัตรประชาชน /พร้อมอธิบายแนวคิดของภาพวาดไม่น้อยกว่า 3 บรรทัดลงในใบสมัคร และติดไว้ด้านหลังผลงาน

– ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเข้าประกวดผลงานรอบสุดท้าย ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล จํานวน 3 วัน 2 คืน

– ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลที่ไดมาก่อน และภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพลังงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การส่งผลงานเข้าประกวด:

– ส่งด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ Come on Studio (คําม่อน สตูดิโอ)
ซอยร่วมมิตรพัฒนา ห้าแยกวัชรพล ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

– ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.47 ปณฝ.สายไหม กทม.10224

– ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2552 (ผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

– สําหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 4 ประเภn พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน และด้านศิลปะในต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขที่กระทรวงพลังงานกําหนด)

– สําหรับผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 สามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่กองประสานงานโครงการฯ โดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลงาน

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 081-555 -1705 / 081-634-9376

www.facebook.com/Energypaintingcontest

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ