ทุนเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมฯ ทั่วประเทศ

Thailand TESOL ร่วมกับ RELO สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดให้ทุนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจำนวน 20 ชั่วโมง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูระดับประถมศึกษาจะได้รับ

1. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

2. อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน ทุกวันที่มีการฝึกอบรม

3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ออกโดยสมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)

*หมายเหตุ สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้นั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ค่าที่พัก หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ข้างต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจำนวน 20 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั้นส่งใบสมัครไปถึงผู้ประสานงานประจำภูมิภาคที่ท่านประจำอยู่

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ