โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus International Credit Mobility ในทวีปยุโรป ปี 2018

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus International Credit  Mobility ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Uminho (University of Minho) ที่ประเทศโปรตุเกส ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย Uminho และจากประเทศพันธมิตร

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปกว่า 4 ล้านคนได้มีประสบการณ์การทำงาน หรือเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างสถาบันในยุโรปรวมถึงที่อื่นๆ ในโลกด้วย

รายละเอียดทุนมีดังนี้ค่ะ….

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่าที่พัก

-ทุน Students mobility (SMS) : เป็นเวลา 5 เดือน จาก UMinho ไปประเทศพันธมิตร มูลค่า 650 ยูโร (หรือประมาณ 25,000 บาท) ต่อเดือน และจากประเทศพันธมิตรไป Uminho มูลค่า 800 ยูโร (ประมาณ 31,000 บาท) ต่อเดือน

-ทุน Staff mobility (STA / STT) : เป็นเวลา 5 วัน + เดินทางอีก 2 วัน เบี้ยเลี้ยงต่อวันสำหรับ Uminho ไปประเทศพันธมิตร  มูลค่า 160 ยูโร (6,200 บาท) ต่อวัน และจากประเทศพัฒนาไป Uminho 120 ยูโร (ประมาณ 4,600 บาท) ต่อวัน

-ระยะทางในการเดินทาง – จำนวนเงิน

-ระหว่าง 100 ถึง 499 กม. 180 EUR (7,000 บาท)

-ระหว่าง 500 และ 1999 กม. 275 EUR (10,700 บาท)

-ระหว่าง 2000 ถึง 2999 กม. 360 EUR (78,000 บาท)

-ระหว่าง 3000 ถึง 3999 กม. 530 EUR (20,700 บาท)

-ระหว่าง 4000 ถึง 7999 กม. 820 EUR (32,000 บาท)

 

จำนวนทุน UMOVE (ME) ทั้งหมด 189 ทุน

-53 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศพันธมิตรไปเรียนต่อที่ Uminho (SMS IN)

-12 ทุน สำหรับนักศึกษาจาก Uminho ไปแลกเปลี่ยนที่ HEIs ในประเทศพันธมิตร (SMS OUT)

-44 เงินสนับสำหรับอาจารย์จากประเทศพันธมิตรเพื่อทำการสอนที่ UMinho (STA IN)

-25 เงินสนับสำหรับอาจารย์จาก Uminho ไปทำการสอนที่ HEIS ในประเทศพันธมิตร (STA OUT)

-34 เงินสนับสำหรับบุคลากรจากประเทศพันธมิตรเพื่อทำภารกิจฝึกอบรมที่ Uminho (STT IN)

-21 เงินสนับสำหรับบุคลากรจาก Uminho เพื่อทำภารกิจฝึกอบรมที่ HEIs ยังประเทศพันธมิตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนนี้มอบให้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากร สาขาใดก็ได้ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย Uminho หรือในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพันธมิตร และลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

-สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรปริญญาโทแบบบูรณาการ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในระดัับชั้นที่สูงขึ้น อย่างน้อยในชั้นปีที่สอง เพื่อจะได้รับสิทธิ์สำหรับการแลกเปลี่ยนนี้

-สำหรับหลักสูตรปริญญาโท : นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนกับสถาบันเดิม ก่อนระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะสิ้นสุดลง

-สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก : นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษากับสถาบันเดิมอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อย

-สำหรับอาจารย์และบุคลากร : ต้องมีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Uminho หรือมหาวิทยาลัยพันธมิตร จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์

-ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

-CV โดยใช้รูปแบบ Europass format

-ใบรับรองผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา (จำเป็นต้องมี หากทางสถาบันเจ้าภาพเป็นผู้กำหนด) Letter of Motivation หรือจดหมายแนะนำตัว (1 หน้ากระดาษขึ้นไป) อธิบายถึงเหตุผลที่ในการสมัคร พร้อมทั้งระบุความสามารถ ความสนใจทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความมุ่งมั่นที่จะกลับไปพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ

-หลักฐานการลงทะเบียนหรือพันธะสัญญาที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ Uminho หรือสถาบันพันธมิตร

-นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร ที่ต้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้ UMOVE (ME) ให้ยื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์

รวมถึงนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมินโฮที่ต้องการร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้ UMOVE (ME) ให้ยื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์เช่นกัน

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

alunos.uminho.pt

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ