สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์รับสมัคร ‘ช่างไฟฟ้า’ ประจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โอกาสดีสำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจร่วมงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพราะขณะนี้ได้เปิดรับสมัครช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซใบโอมีเทนอัด (CBG) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของสถาบันฯ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– เพศชาย อายุ 25-45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า

– สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้า ใช้เครื่องมือเครื่องวัดทางไฟฟ้าได้

– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่าง ทำการทดลอง ควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ ต่างๆ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ พร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม เขียนแบบ คัดลอกแบบแปลนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จัดทำแผนที่และเส้นทางต่างๆ จัดทำผลสรุปข้อมูล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบตามลักษณะงานโดยทั่วไปตามสายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ดังนี้

– วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

– จัดทำรายงานการผลิต การจำหน่าย การตรวจสอบ และการดูแลรักษาของระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

– ปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนคลองชลประทาน ต าบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือทางอีเมลที่ erdicmu.hr@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร:

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

– ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบขับขี่พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

– เอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก:

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ www.erdi.cmu.ac.th

วิธีการคัดเลือก:

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

หมดเขตรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

erdi.cmu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน โทร 0 5394 2007-9 ต่อ 211 มือถือ 09 3561 4629

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ