อยากเรียนพยาบาลต้องรู้!! รายชื่อ 86 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

 

 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 สถาบัน

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง

11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

25. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

28. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

29. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

30. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

 

 

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 28 สถาบัน

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

10. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

17. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

19. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

23. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

28. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

สถาบันการศึกษาเอกชน จำนวน 23 สถาบัน

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

4. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

6. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

7. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

9. คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี

12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

14. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

15. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

16. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

20. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก

21. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 สถาบัน

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 สถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 สถาบัน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ที่มา:  www.tnmc.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ