สพฐ. สนับสนุน 20 ทุนให้นักเรียน ม.3-6 แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เยอรมนี

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth For Understanding International Exchange (YFU) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน โดยสพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนโครงการโดย สพฐ. สำหรับนักเรียนจำนวน 20 คน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 – 27 พฤษภาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

-เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

-มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน

-เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ EP, Mini EP หรือ เปิดสอนภาษาเยอรมัน

3. มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพร้อมสนับสนุนให้นักเรียน
ในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการโดยมีการสอนเสริม/ชดเชย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักเรียน

4. มีความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่างๆ เช่น การจัดรายการดูงาน ประสานงานต่างๆ การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ และอื่นๆ

 

คุณสมบัตินักเรียน

1. กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในปีการศึกษา 2561 และมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันเดินทาง)

2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ/เยอรมัน ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

3. มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง

5. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย

6. สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 – 27 พฤษภาคม 2562 (เดินทางไป 11 พ.ค. กลับถึงไทย 28 พ.ค.)

7. ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้สมัคร และเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย

8. บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่างๆประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

9. นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน (มีหนังสือนําส่งจากโรงเรียน)

 

วิธีการสมัคร:

– โรงเรียนมีหนังสือเสนอชื่อพร้อมส่งใบสมัคร (EMS) ถึงสํานักนโยบายและแผนฯ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562

– สามารถส่งหนังสือเสนอชื่อทาง e-mail : Relationsgroup@hotmail.com ก่อนนําส่งพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ (กรุณาโทรศัพท์สอบถาม/ยืนยันการส่ง 0 2288 5436

 

ปิดรับสมัคร:

16 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.obec.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ