กรมป่าไม้รับสมัครสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา ไม่ผ่าน ภาค ก. เงินเดือน 18,000 บาท

กรมป่าไม้ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 63 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

กลุ่มงานบริหาร

-เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี 3 อัตรา

-เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา

-เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

-เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา

-ช่างเครื่องยนต์ 11 อัตรา

-ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

-ช่างโยธา 2 อัตรา

-ช่างสำรวจ 10 อัตรา

-นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 1 อัตรา

-พนักงานพิทักษ์ป่า 13 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน 6 อัตรา

-นักวิชาการเงิน และบัญชี 3 อัตรา

-นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา

-นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา

-นิติกร 1 อัตรา

 

ระยะเวลาการจ้าง:

1 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในการจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี

-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง forest.thaijobjob.com

ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท ที่เคาน์เตอร์กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.forest.go.th/Government.employees.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ