เตรียมตัวให้พร้อมสมัครทุน Fulbright ประจำปี 2020 เป็นจำนวนกว่า 7 ทุน

เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดรับสมัครทุนประจำปียอดนิยมอย่างทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ประจำปี 2020 เป็นจำนวนถึง 7 ทุน

โดยทุนนี้ได้สนับสนุนให้นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับนสนุนค่าเล่าเรียนเป็นเวลาสูงสุด 2 ปีไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,000,000 บาท) ในปีการศึกษาแรก และไม่เกิน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 500,000 บาท) ในปีการศึกษาที่สอง

– ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

– ประกันสุขภาพ

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีสัญชาติไทย

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในภาคเรียนสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยต้องมีใบรับรองผลการเรียนมายืนยัน

– หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้มาแล้วหรือในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน แต่ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น (หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม)

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ในใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.50 ในใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไปในระดับปริญญาโทและอย่างน้อย 100 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และอย่างน้อย 7.5 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก

– ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงสอบสัมภาษณ์

– ผู้สมัครต้องไม่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาใดๆ ในสหรัฐอเมริกาก่อนปีที่ให้ทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครออนไลน์ (ระบบจะเปิดในช่วงเวลาการรับสมัคร)

– A statement of purpose

– A personal statement

– หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (และปริญญาโทหากมี)

– ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

– ประวัติย่อ

– จดหมายแนะนำสามฉบับโดยใช้รูปแบบของ Fulbright

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ