กรมการสัตว์ทหารบก สมัครรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง ‘เสมียนพิมพ์ดีด’ และ ‘พลขับรถ’ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

– ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

– เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวัน สมัคร เว้นตําแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

– มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร)

– มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ ปกติ (38.5- 24.4) 

– ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

– ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล

– ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

– ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง:

1. เสมียนพิมพ์ดีด

– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

 

2. พลขับรถ

– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

– มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ และมีความรู้ด้านการซ่อมบํารุง เครื่องยนต์เบื้องต้น

 

หลักฐานประกอบการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 14.00 นาฬิกา ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ทางเว็บไซต์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.rdarmy.com

 

กําหนดการสอบ:

รายละเอียดตามผนวก ก ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 12.30 นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ภายในค่ายทองฑีฆายุ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

 

ประกาศผลสอบ:

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ทางเว็บไซต์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vrdarmy.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ