IOM เปิดรับสมัครฝึกงานทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 19 – 36 ปี

สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา หรือคนทั่วไปที่กำลังมองหาที่ฝึกงานหรือประสบการณ์ทำงาน วันนี้จึงอยากแนะนำกับอีกหนึ่งองค์การที่กำลังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน นั่นก็คือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM)

โครงการฝึกงาน IOM เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ IOM เพื่อรับประสบการณ์การทำงานหรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ:

1. โครงการฝึกงานเน้นไปที่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะรับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงานในแต่ละวันเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน

2. โครงการฝึกงานกับ IOM จะดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโปรแกรมของ IOM ที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกับคนในทีม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นสำคัญๆ เช่น กำหนดนโยบายการย้ายถิ่นที่แข็งขันและรักษาการอภิปรายแนวคิดแนวคิดทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

6 เดือน

 

สิ่งที่จะได้รับ:

นักศึกษาฝึกงานจะได้รับทุนการศึกษาเล็กน้อยจำนวน 12,018 บาทเพื่อครอบคลุมค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษาและเตรียมวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้

– มีอายุระหว่าง 19 – 36 ปี มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าสองปี

– มีความสนใจเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับโปรแกรมและกิจกรรมของ IOM

– สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

– พูดได้หลายภาษา มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม

– หากมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Cover Letter

– CV

– IOM Personal History Form

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล bkkrecruitment@iom.int

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

thailand.iom.int

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ