ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งลูกจ้างธนาคารฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคารฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ลูกจ้างธนาคาร (ปฏิบัติหน้าที่จัดทําราคากลาง งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมงานระบบประกอบอาคาร) ส่วนก่อสร้าง และบํารุงรักษา ฝ่ายบริหารสํานักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

8. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า

2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. สามารถเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้

5. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป

6.สามารถดําเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคํานวณราคากลาง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน

– สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสําเนาใบปริญญาบัตร

– หนังสือรับรองประสบการณ์ การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด

– ประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางาน (Resume) (ถ้ามี) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

– ใบสําคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)

– รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ JPEG)

– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ WWW.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

 

ปิดรับสมัคร:

3 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

career.ghbank.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ