รู้จัก ‘3 ประเภททุนรัฐบาลไทย’ ให้ไปเรียนต่างประเทศ ไขข้อสงสัยทุกประเด็นก่อนสมัคร

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเองก็มีทุนจากรัฐบาลให้นักศึกษาได้เรียนต่อ และหาความรู้ที่ต่างประเทศ วันนี้เราเลยมีข้อมูลดีๆ จากสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับทุนรัฐบาลมาฝากกันค่ะ ไขข้อสงสัยว่าทุนรัฐบาลคืออะไร? มีทั้งหมดกี่ประเภท? ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? และใครสามารถสมัครได้บ้าง?

ทุนรัฐบาลคือทุนที่คัดสรรผู้มีความรู้ในสาขาวิชาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ ให้ไปศึกษาในต่างประเทศ และนำความก้าวหน้ากลับมาใช้แก่ประเทศไทย นำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

 

#1 ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขการรับทุน: กลับมาทำงานในประเทศไทย ระยะเวลาเท่าที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

#2 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS)

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย และปริญญาโท

ช่วงเวลาการให้ทุน: แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

– ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

– ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ

– มีอายุไม่เกิน 25 ปี

– มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00

เงื่อนไขการรับทุน: จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในประเทศไทยในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

#3 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ระดับการศึกษา: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

คุณสมบัติระดับปริญญาโท:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือได้รับปริญญาตรี

– ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (แล้วแต่กรณี)

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาโท

คุณสมบัติระดับปริญญาเอก:

– เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

เงื่อนไขการรับทุน: กลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุน เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

– ทุนเล่าเรียนหลวง เปิดรับสมัครช่วง เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี

– ทุน UIS และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครช่วง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

@สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ