สทอภ.ให้ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ฝรั่งเศส เกรด 2.50 ขึ้นไป ใช้ TOEIC 800+ สมัครได้!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

อีกหนึ่งทุนเต็มจำนวน พร้อมโอกาสได้เรียนต่อ และจบมามีงานทำ! โดยผู้สมัครจะได้ศึกษาต่อที่ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และจะต้องกลับมาปฏิบัติงาน ณ สทอภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

– ค่าประกันสุขภาพ

– และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ได้แก่

– ทุนที่ 1 สาขาวิชา Artificial Intelligence and Business Analytics

– ทุนที่ 2 สาขาวิชา Marketing Management & Communication

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือร้อยละ 60 หรือ

– ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์​หรือสาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ สทอภ. กำหนด เช่น TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 หรือ Cambridge B2 / FCE / CAT ไม่ต่ำกว่า 165 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว

หนังสือยินยอมให้สมัครรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

– สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– สรุปประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด

– ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

– เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงาน ณ สทอภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สทอภ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองได้ที่ สทอภ. ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 เมษายน 2564 ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.30 น. หรือ

2. ทางอีเมลที่ [email protected] หรือ

3. สมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สทอภ. ที่ www.gistda.or.th ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

28 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gistda

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ