ทุน Global UGRAD ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่สหรัฐฯ 1 ภาคการศึกษา

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรีได้ใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา

กับโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) เป็นทุนเต็มจำนวนที่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2021 หรือ Spring 2022 รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

– เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน

– ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่นๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นําและทักษะในการทํางาน

– อาจมีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน

– ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฟูลไบรท์ ประเทศไทย ทําให้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนฟูลไบรท์อื่นๆ ทั้งที่จะไปในปีเดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริกัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไปในทุกสาขาวิชา และไม่ได้กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัคร

– มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

– เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 เป็นต้นไป (สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา)

– นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียนวิชาเอก

– เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

– นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้

– นักศึกษาที่มีข้อจํากัดทางร่างกายแต่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถสมัครทุนนี้ได้ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

– มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นํา ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

– ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

– ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจํานวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ซึ่งต้องพิมพ์ก่อนระบบปิดรับสมัคร

– เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกําหนด ข้อละ 450-600 คํา

– Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกํากับ (ผู้สมัครไม่ต้องเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับจริง)

– จดหมายแนะนํา/สนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้จากระบบ

ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากําลังเรียน/เคยเรียนด้วย

ฉบับที่ 2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน, โค้ช, หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ควรให้เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)

 

 

– (ถ้ามี) สําเนาหน้าพาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)

– (ถ้ามี) สําเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) หากไม่มี ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ: เอกสารสําคัญข้างต้นใช้อย่างละ 1 ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Application และส่งมาพร้อมใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อทําการคัดเลือกเบื้องต้น)

 

วิธีการสมัคร:

– ดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนําการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่นี่

– กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ที่นี่

– ผู้สมัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสําคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปที่กองวิเทศสัมพันธ์หรือสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อทําการคัดเลือกภายในโดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันปิดรับสมัครภายในเอง

– มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจํานวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยนําส่งเอกสารตามที่กําหนดของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนังสือนําส่งจากมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสําหรับการติดต่อผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัยให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

fulbrightthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ