Global Young Academy รับสมัครนักวิจัยระดับปริญญาเอกเข้าร่วมอบรมที่ญี่ปุ่น

Global Young Academy หรือ GYA คือองค์กรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เป็นประบอกเสียงให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั่วโลก

ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักวิชาการทุกคนในทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมอบรมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงนโยบาย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสหวิทยาการที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ระยะเวลาและสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

16 – 21 พฤษภาคม 2021 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักวิชาการ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชาที่ใช้การวิจัย ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์กายภาพ, สังคม, ศิลปะ และมนุษยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในระดับสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างความแตกต่างในสังคม

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

– ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Letters of support

– Data Protection / Declaration / signature of applicant ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

globalyoungacademy

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ