ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก เรียนต่อปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล หรือผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในต่างประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ (ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาดท-เอก)

-คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

-อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือ

5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

-คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50

-อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

6. ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการก่อนวันปิดรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ