ธนาคารออมสินรับสมัครงาน สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18 หลายอัตรา!!

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18 เพื่อปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เงื่อนไข

1. ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร

2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ job.gsb.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.gsb.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ