เรียนรู้เกี่ยวกับ “ระบบประกันสุขภาพ” ผ่านคอร์สออนไลน์ฟรี กับ Chula MOOC

ประเทศไทยมี พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยประชาชนทุกคนล้วนอยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแบบใดแบบหนึ่ง แต่ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงและทราบถึงหลักการเบื้องต้นของหลักประกันสุขภาพนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน รวมถึงไม่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการขอรับการบริการ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

สำหรับวิชา Health Insurance System : ระบบประกันสุขภาพ จะมีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับหลักการประกันสุขภาพ การแบ่งประเภทของประกันสุขภาพ องค์ประกอบในการประกันสุขภาพ และการเข้าถึงการประกันสุขภาพในประเทศไทย การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของระบบประกันสุขภาพ ตลอดจนเหตุผลเบื้องหลังการจัดการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพแบบต่างๆ ในประเทศไทย

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรีที่ mooc.chula.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ