ข่าวดี!! กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัคร “ผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum” ณ ประเทศญี่ปุ่น

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62

 

 

เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

 

ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกผู้รับทุนของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ/ ค่าเข้าร่วมโครงการ / ค่าที่พัก และค่าอาหาร (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้สมัครต้องออกเองทั้งหมด)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ฝึกอบรมภายใต้ “IATSS Forum Program”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นสมาชิกจากประเทศไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย

-มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครจะต้องเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำเต็มเวลา ผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือฟรีแลนซ์สามารถสมัครได้

-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

-มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และการอยู่อาศัยในต่างประเทศได้

-เดินทางเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีผู้ติดตาม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร IATSS Forum

– เรียงความ 2 ฉบับ

-จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ (Recommendation Form)

– รูปถ่ายขนาด 4×3 ซม. จำนวน 2 รูป

-เอกสารรับรองการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL / TOEIC (ถ้ามี)

***สำเนาเอกสารการสมัครทั้งหมด 5 ชุด (ไม่รวมต้นฉบับ)

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ถึง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ) ชั้น 8

49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.iatssforum.jp/english/applications/index.html

 

ปิดรับสมัคร:

จัดส่งเอกสารใบสมัครไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2788400 ต่อ 1821 สายตรงหมายเลข 02-2985646 Email: deqpinter1978@gmail.com และเว็บไซต์ www.deqp.go.th / www.iatssforum.jp/en

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ