สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก สูงสุด 1 แสนบาท

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโททุนละ 50,000 บาท ระดับปริญญาเอกทุนละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดขอรับทุน หรือไม่มีผู้ใดได้รับทุนในระดับใดแล้ว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณานําเงินทุนในระดับนั้นมาให้ผู้ขอรับทุนในอีกระดับหนึ่งต่อไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ

โดยผู้ขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทํางานศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น และต้องไม่เป็นผู้ถูกหรือเคยถูกสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการให้ทุนใดๆ มาก่อน

ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นของผู้รับทุน หรือสถาบันการศึกษา แต่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถนําไปใช้หรือเผยแพร่หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์อื่นใดได้ตามสมควร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 

-หัวข้อพร้อมทั้งเค้าโครง ขั้นตอน และระยะที่ใช้ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดทํา วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาของผู้รับทุน

-หนังสือรับรองการจัดทําเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาซึ่งผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-ประวัติการศึกษา การทํางาน และสถานที่ติดต่อ (พอสังเขป) ของผู้ขอรับทุนให้แก่สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญตามเวลาที่กําหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์สามารถจัดส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

การส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่สารบรรณกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง ชั้น 2 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันและเวลาราชการ

การส่งทางไปรษณีย์ ส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ขอทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราไปรษณีย์เป็นที่สุด)

 

ปิดรับสมัคร:

ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.constitutionalcourt.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ