ทุนรัฐบาลอินเดีย ปี 2018-2019 ที่คุณพลาดไม่ได้ พร้อมรายละเอียดแบบจัดเต็ม!!

โอกาสดีๆ มาอีกครั้งกับทุนจากรัฐบาลอินเดียที่เสนอให้รัฐบาลไทย ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตร โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดในระดับกระทรวง หรือกรม หรือเทียบเท่าให้เป็นผู้สมัครรับทุน โดยจะต้องมีหนังสือเสนอชื่อไปที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสมัครก่อนหลักสูตรเริ่ม 3 เดือน

และ จำนวนผู้สมัครที่จะได้รับการเสนอชื่อให้แหล่งทุนพิจารณาในขั้นสุดท้าย มีจำนวนไม่เกินหลักสูตรละ 3 ราย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

แหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้ง 19 สาขาที่นี่

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลอินเดีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่รัฐบาลอินเดียกำหนด

-มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี

-ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่า
เกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR)
อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

-มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ดังปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนที่ฝ่ายไทยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน จำนวน 1 ชุด

-ใบสมัครออนไลน์  จำนวน 2 ชุด

Medical Report   จำนวน 2 ชุด

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 ชุด

สแกนเอกสารทั้งหมดในข้อ 4 ส่งไปที่ pittayab@outlook.com

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุนรัฐบาลอินเดีย คือ นายพิทยา บูรณะรัช

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครก่อนหลักสูตรเริ่ม 3 เดือน

-ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งละ 1 หลักสูตร

-หน่วยงานสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 2 คน ในกรณีที่หน่วยงานเสนอชื่อ ผู้สมัครขอรับทุนมากกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น กรมความร่วมมือฯจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เรียงตามลำดับที่ปรากฏในหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น บุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในลำดับหลังซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ กรมความร่วมมือฯไม่อาจพิจารณาให้เป็นผู้สมัครขอรับทุนได้

-ได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดในระดับกระทรวง หรือกรม หรือเทียบเท่าให้เป็นผู้สมัครรับทุน โดยจะต้องมี
หนังสือเสนอชื่อไปที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

-สมัครทุนออนไลน์ได้ทาง www.itecgoi.in/index.php

-จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1)

-จัดทำ Medical Report ตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tica.thaigov.net/main/th/travel

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ