ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี 363 ทุน สำหรับนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ประเทศอินโดนิเซีย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมมือกับองค์กรอิสลามประเทศอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงอำเภอที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาไทยมุสลิม

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือบิดามารดาอยู่ในภูมิลำเนาไม่น้อยกว่า 3 ปี

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่เกิน 2 ปี

– มีผลคะแนน GAT PAT

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

– ใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ

– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร)

– สำเนาแสดงผลคะแนนสอบ ONET GAT PAT และ GPA อย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาแสดงผลการสอบ ONET GAT PAT และคะแนน GPA และวิชาเฉพาะที่ได้สอบไว้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thestudentscc.sbpac.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sbpac.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ