คอร์สที่คนทำธุรกิจต้องรู้! “การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ” เรียนฟรี! บน Thai MOOC

เมื่อโลกธุรกิจในทุกวันนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถมองภาพรวมและพัฒนากลไลทางการตลาดรวมถึงคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนเสริมในวิชาที่เรียกว่า IoT

IoT คืออะไร? คุณสามารถหาคำตอบได้ในคอร์สเรียนออนไลน์ การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ (Internet of Things Adoption in Business) ซึ่งจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไร และจะนำไปใช้ได้อย่างไร โดยในเนื้อหาของวิชานี้จะอธิบายถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของ Internet of Things ความสำคัญ องค์ประกอบ การแบ่งกลุ่มหลัก รวมไปถึงสถาปัตยกรรม และออกแบบสถาปัตยกรรม

รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายไร้สาย RFID GPS อุปกรณ์และมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอล ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ (ecosystem) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain) รูปแบบการพัฒนาระบบงานโดยใช้หลักการ Internet of Thingsการประยุกต์ใช้และตัวอย่างในภาคธุรกิจ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายสภาพการใช้งาน IoT ในปัจจุบัน

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายถึงมุมมองการนำเอา IoT ไปใช้งานต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเลือกใช้งานอุปกรณ์ และการจัดการข้อมูลบนระบบ IoT

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของระบบสถาปัตยกรรมของระบบ IoT

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายการนำเอา IoT ไปใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่นี่

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ