IRCMS Biomedical Research Fellowship ทุนวิจัยที่ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

IRCMS Fellowship 2019 ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิเปิดรับสมัครแล้วขณะนี้ โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศคึกษาต่างชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

IRCMS จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติทางวิชาการที่โดดเด่น และมีแรงจูงใจในการดำเนินการวิจัย cutting-edge biomedical

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Research Assistant (RA) หรือ Teaching Assistant (TA) และจะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยคุมาโมโต (1,090 เยนต่อชั่วโมงสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (ประมาณ 322 บาท) 1,220 เยนต่อชั่วโมงสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (ประมาณ 360 บาท) โดยไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจะหักภาษีก่อนชำระเงิน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยทางการแพทย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ โดยผู้สมัครต้องสมัครเรียนในสาขาวิชาด้านล่างของบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยคุมะโมะโตะ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มการสมัคร

-CV

-ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครปริญญาโท) ทรานสคริปต์ระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)

-ปริญญาบัตร

-คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL-PBT / -ITP, TOEIC / TOEIC-IP หรือ IELTS)

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ 1-2 ฉบับ

-เอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม (เช่น รางวัล สิ่งตีพิมพ์)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งทางอีเมลไปที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

12 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ircms.kumamoto-u.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ