ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2561 สมัครด่วนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้!!

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

 

 

ประเภทของทุน

เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

– ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

– ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา

– เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

 

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

– เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

– เป็นคนพิการทุกประเภท

– มีความประพฤติดี

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

 

เปิดรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

 

สถานที่รับสมัคร :

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

 

การสมัคร

– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ในเวลาทำการ

– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและชุดสมัคร รับทุนได้ที่เว็บไซต์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยที่ www.dth.or.th และ เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย www.tddf.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณชนิกานต์ มาลัยรัตนา / คุณศศิโสม ภู่อยู่ โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3460 / 3392
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

– สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

– เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

การคัดเลือกผู้รับทุน

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

 

ประกาศผล

ภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

 

การมอบทุน

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

 

ดาวโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1n3ZXZWonpHlMxZtP-lDRDfHj3YmWOnc6

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ