มาแล้ว!! โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจน การเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงจัดการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. (โครงการต่อเนื่อง 4 สัปดาห์) ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1-3 ดังต่อไปนี้

1. ค่าเข้าอบรม

ผู้จัดรับผิดชอบเรื่องค่าอบรม ค่าตำราตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม

2. เงินช่วยเหลือค่าที่พักระหว่างอบรม

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดหาที่พักในบริเวณสถานที่อบรมให้กับผู้เข้าอบรมที่สังกัดโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยระบุความจำนงค์ในใบสมัคร (พักห้องละ 2 ท่าน)
อนึ่ง หากผู้เข้าอบรมไม่เข้าพักในที่พักตามที่กำหนด เจแปนฟาวน์เดขั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าที่พักแต่อย่างใด

หากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไม่สามารถจัดหาที่พักให้กับผู้เข้าอบรมตามที่แจ้งไว้ข้างต้นได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พัก ไม่เกินคืนละ 500 บาท (หากค่าที่พักน้อยกว่าจำนวนเงินดังกล่าว จะจ่ายให้ตามจริง) โดยผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าที่พักไปก่อน และนำใบเสร็จการชำระเงินมายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินค่าที่พักทั้งหมดในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม (จ่ายครั้งเดียว)

ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมขาดการอบรมหรือหยุดเข้าอบรมกลางคันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัด ผู้เข้าอบรมจะต้องคืนเงินช่วยเหลือที่รับไปก่อนหน้าเต็มจำนวน

3. เงินช่วยเหลือค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดซื้อใบสมัครสอบให้ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งว่าจะเลือกสอบที่ศูนย์สอบใด หลังจากได้รับใบสมัครแล้ว จะต้องดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง และส่งสำเนาใบสมัครและบัตรที่นั่งสอบให้เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

อนึ่ง หากผู้เข้าอบรมไม่ไปเข้าสอบตามที่สมัครไว้ จะต้องคืนเงินค่าสมัครสอบให้กับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยไม่มีเงื่อนไข

ผู้เข้าอบรมต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับN3 ในเดือนกรกฏาคม 2562 (ภายในครึ่งปี)

*ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับถึงสถานที่จัดอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องทำเรื่องเบิกจากต้นสังกัดเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับครู ผู้สอนในระดับมัธยม ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียน และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนที่สังกัดหลังจบการอบรม อนึ่ง ผู้ที่กำลังลาราชการศึกษาต่อและผู้ที่กำลังฝึกสอนอยู่ไม่มีสิทธิ์สมัคร

2. อายุไม่เกิน 55 ปี ณ วันปิดรับสมัคร (วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

3. มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร (ไม่รวมเวลาสอนแบบส่วนบุคคลหรือชั่วโมงฝึกสอน)

4. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นต้น(เทียบเท่าระดับN4หรือระดับ3 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบเดิม) โดยมีใบรับรองผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือใบแสดงระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับN4หรือระดับ3

*กรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกให้กับผู้ที่มีใบรับรองผลการสอบวัดระดับ N4 ก่อน

5. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมตลอดระยะการอบรม

6. ผู้ที่เคยเข้าอบรมในโครงการนี้แล้ว และต้องการเข้าอบรมเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 ต้องมีเวลาเข้าอบรมในครั้งก่อน 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป

7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

8. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับเข้าอบรมสำหรับผู้ที่มีประวัติความประพฤติอันไม่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เข้าอบรมท่านอื่น *ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัด*

*ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในเวลา 3 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

– จดหมายประชาสัมพันธ์ (pdf)

–  รายละเอียดและคุณสมบัติ

– ใบสมัครเข้าอบรม

หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. และอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่  jldseminar@jfbkk.or.th หรือ แฟกซ์หมายเลข 0-2261-7505

 

ปิดรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jfbkk.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ