กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศรับสมัคร “เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ” หมดเขต 3 ก.พ.นี้

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ”

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีทักษะ ขยน อดทน  สามารถทำงานนอกเวลาราชการ ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติย่อ (Resume)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ หนังสือรับรองการทำงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

3 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ