สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัคร ‘ผู้ช่วยงานกงสุล’ เงินเดือน 67,000 บาท

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ‘ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล’ 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และอัตราค่าตอบแทน:

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – กันยายน 2561 โดยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 224,000 เยน ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต อาจขยายระยะเวลาจ้างงานต่อไปเป็นรายปี  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็นต้น)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย หรือญี่ปุ่น สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น ไทย อังกฤษได้ในระดับดี

-จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

-อายุระหว่าง 20-45 ปี

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

-มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

-มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง และสามารถทำงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งอุทิศเวลาแก่งานราชการได้

-มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ประวัติย่อ (ภาษาไทย และญี่ปุ่น)

-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 รูป

-สำเนาหลักฐานการศึกษา

-ใบรับรองแพทย์

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาใบสำคัญต่างด้าว (สำหรับคนไทย)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ที่อยู่ Royal Thai Embassy (ฝ่ายกงสุล), 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo. 141-0021

หรือส่งเอกสารไปยังอีเมล consular@thaiembassy.jp

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งเอกสารภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ก่อน 17.30 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/6591

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ