มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา

 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

3. อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี

4. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา

5. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50

6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

7. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

8. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

9. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT) จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น หลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น หากมีมากกว่า 1 เอกสารให้ทำการสแกนรวมกันเป็น 1 ฉบับ)

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kruraktin.edu.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ