โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 63 รับสมัครแล้ว!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2563

 

 

สาขาวิชาที่รับสมัคร:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

3. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา

4. เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

5. มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

6. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีกําลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้าย โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50

7. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

8. มีประสบการณ์ในการทําหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

9. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

10. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ส่วนที่ 1) และเอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2 3 และ 4) จากเว็บไซต์ http://edu.psru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2562

2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ส่วนที่ 1) และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2 3 และ 4) ให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

– ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

– ค่าสมัคร 200 บาท

นำใบชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร (เอกสารแนบท้าย) ชําระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2562

4. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น)”) ตามที่อยู่ที่ระบุ วันสุดท้ายของการรับเอกสารหลักฐานการสมัคร คือวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่งเป็นสําคัญ

 

ปิดรับสมัคร:

ทางมหาวิทยาลัยจะรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 28 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ