ห้ามพลาด!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรีจากรัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปี 2018/2019

รัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชาต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-ไม่ได้พำนักในคูเวตระหว่างขอรับทุน

-จบการศึกษาระดับม.ปลาย ไม่เกิน 2 ปี

-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (สำหรับสายวิทย์) และไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับสายศิลป์)

-ไม่เคยได้รับทุนจากสถาบันการศึกษาในคูเวตมาก่อน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนารับรองผลการเรียน พร้อมฉบับแปลภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ

-หนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมฉบับแปลภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามี)

-ใบรับรองแพทย์

-หนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-รูปถ่ายขนาด 4×6 จำนวน 4 รูป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร และหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ไปยังที่อยู่ที่ระบุ (อ่านได้จากรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ