ทุนเรียนฟรีจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ระดับ ‘อนุบาล – ป.ตรี’ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป!!

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้ทุนการศึกษาประจำปี 2564 ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

โดยเป็นทุนสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสด้านการศึกษาจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ทั้งยังเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับอนุบาล

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา

– ระดับอาชีวศึกษา

– ระดับอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา

– ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

– ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจริง

– ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

– ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี และขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

– กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการหลักในตลาดแรงงานหรือตลาดวิชาชีพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

– ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

– หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา:

– เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุน ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนต่อภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

– ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษา

– ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิการยกเลิกการให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด กรณีผู้สมัครขอรับทุนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 อนุญาตให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน เป็นผู้กรอกใบสมัครแทนผู้ขอรับทุนได้

– ผู้สมัครส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (สมัครรับทุนการศึกษา) เลขที่31/2 หมู่ 3  ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ligimgiew

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ