ทุนเต็มจำนวน LOOM NAM KHONG PIJAI จากหน่วยงาน AIT ของประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านการศึกษาที่สูงขึ้นจากการวิจัยและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

 

AIT ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปี1959 และได้กลายเป็นสถาบันระดับสูงของภูมิภาค ที่กำลังทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งที่มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมนานาชาติ

 

 

ทุนการศึกษา LOOM NAM KHONG PIJAI ได้รับการสนุบสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดมุ่งหมายคือการช่วยเหลือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 6 ประเทศแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็นสำคัญต่อไปนี้ :

– การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

– เทคโนโลยีพลังงาน

– การพัฒนาน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

ทุนการศึกษานี้เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีความหลากหลายจากทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อศึกษา และทำวิจัยร่วมกันในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศอย่างแท้จริงที่ AIT และเพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการทำความเข้าใจระหว่างประเทศของชาวเอเชีย

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาทุกประเภท จะครอบคลุมการสนับสนุนดังต่อไปนี้

– ละเว้นค่าเล่าเรียน และค่าลงทะเบียน

– เงินสนับสนุนค่าที่พัก

– เงินสนับสนุนสำหรับค่าครองชีพในวิทยาเขตที่อยู่อาศัยของ AIT ตลอดอายุของหลักสูตรปริญญาโท 22 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็นสำคัญต่อไปนี้ :

– การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

– เทคโนโลยีพลังงาน

– การพัฒนาน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองที่มีสัญชาติไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน และมณฑลกวางสี)

– จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้อง และมาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

– มีประวัติการศึกษาที่ดีในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดย AIT

– ผู้สมัครในประเทศไทยสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษา AIT

– กรณีมาจากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดอันดับ QS ภายใน 1000 อันดับแรกขึ้นไป ต้องมีมีเกรดเฉลี่ย cGPA 3.0 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

– กรณีมาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ต้องมี cGPA 3.5 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ โดยส่งไปที่ rtg@ait.ac.th

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ