สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์รับสมัคร พนักงานปฏิบัติงาน (พัฒนาธุรกิจ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฏิบัติงาน (พัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ศักยภาพตลาด

– มีทักษะในการกำหนดส่วนประสมสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Mix) และงาน Digital Marketing

– มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS หรือโปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการจัดระบบงาน การบริหารเวลาเพื่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

– มีแนวคิดที่เป็นหลักตรรกวิทยา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– กำหนดขอบเขตและรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จากทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการ

– จัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ศักยภาพตลาด ให้สอดคล้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของสถาบัน

– กำหนดและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Mix) และงาน Digital Marketing ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน

– จัดทำฐานลูกค้า และประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ ของลูกค้า เพื่อนำมาจัดทำเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กร

– จัดทำข้อกำหนดทางธุรกิจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกันภายในองค์กร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือส่ง email : erdicmu.hr@gmail.com

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร:

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

– ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบขับขี่พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– ผลงานการทำแผนธุรกิจ

– ใบรับรองการผ่านงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก:

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ www.erdi.cmu.ac.th

วิธีการคัดเลือก:

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

 

หมดเขตรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

erdi.cmu.ac.th

คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 0 5394 2007-9 ต่อ 211 , 09 3561 4629

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ