เปิดแล้ว!! หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต เรียนจบได้ทั้งวุฒิป.โท+ใบประกอบวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนจบแล้วได้วุฒิปริญญาโทและได้ใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

 

 

เรียนสำเร็จแล้วได้อะไร:

– ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

– ได้ความรู้และประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภากำหนด

– ได้ใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา

– ได้ประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา 1 ปี

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

– สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

– สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

– สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

– สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

– สาขาสังคมศึกษา

– สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้

 

เฉพาะผู้สมัครภาคสมทบ(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ต้องมี

1. มีสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร*

2. มีสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก*

3. มีหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา*

*ต้องแสดงเอกสาร (สำเนา) แสดงสิทธิ์ในวันสอบคัดเลือก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ gs.rmu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gs.rmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ