กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน หมดเขต 18 ธ.ค.นี้!!

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประจำกรมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประจำกรมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-จำนวน 2 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 15,000/เดือน

-ระยะเวลาการจ้าง 7 มกราคม – 30 กันยายน 2562 (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 35 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)

-มีทักษะ ขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ประวัติย่อ (Resume)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ฉบับ

-เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่นผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครด้วยตนเอง

-สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์

-สมัครโดยส่งเอกสารทางอีเมล inventorymfa@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

18 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ