กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ รับ ‘พนักงานขับรถยนต์’ ค่าจ้าง 14,000 บาท

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครงานอีกแล้ว! โดยคราวนี้เป็นตำแหน่งในกรมสารนิเทศ ที่ประสงค์จะจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางประจำกรมสารนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย

– มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

– มีควารู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี 

– มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกรมสารนิเทศ

– นําส่งเอกสาร 

– ปฏิบัติงานด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราค่าจ้างและระยะเวลาจ้าง:

อัตราจ้างเดือนละ 14,000 บาท 

สัญญาจ้างมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังจากนี้จะพิจารณาต่อสัญาจ้างปีต่อปี และอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ไม่เกินร้อยละ 3

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ พร้อมกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย หน้าตรงขนาด 6 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุด ประกอบด้วย 

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

– สําเนาทะเบียนบ้าน 

 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of record

– สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

– ประวัติส่วนตัว (CV) (หากมี)

– สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (หากมี)

– สําเนาใบสําคัญผ่านการเกณฑ์ทหาร (หากมี

 

วิธีการสมัคร:

– นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองพร้อมเขียนกำกับด้านขวาข้างล่างซองว่า เอกสารสมัครงานตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจํากรมสารนิเทศ” 

– ส่งซองเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์มายัง 

สํานักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

– หรืสามารถยื่นซองเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศตามที่อยู่ข้างต้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

โทร: 02 203 5000 ต่อ 22905

อีเมล: emp_pi.bussayabuntool@mfa.mail.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ