กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเรียนรู้การทำงาน และฝึกงานจริง ในช่วงปิดภาคเรียน

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 หรือ 4 เข้าฝึกงานเพื่อเรียนรู้การทำงานและฝึกปฏิบัติงานจริงในช่วงปิดภาคเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสได้เตรียมตนเองเพื่อความพร้อมในการทำงานและฝึกประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

นอกจากนี้ยังมีการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำและสอนงานจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3หรือ4

– มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือร้อยละ 70

 

ระยะเวลาของโครงการ:

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

ขั้นตอนการสมัคร:

– กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายชุดนิสิตหรือนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองสำเนา

– สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนา

– สำเนาหนังสือขอฝึกงาน ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล  กระทรวงการต่างประเทศ ที่ออกโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย

– เรียงความในหัวข้อ “เหตุใดข้าพเจ้าควรได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศและสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ”  เขียนด้วยลายมือตัวเองด้วยปากกาสีน้ำเงิน 10 บรรทัด (กระดาษ A4)

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ