สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 150 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “นักวิชาการนักวัฒนธรรมปฏิบัติการ” สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 150 อัตรา

 

 

อัตราเงินเดือน:

15,000-16,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. เพศชาย

5. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัครคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/201903/index.php

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.m-culture.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ