สำนักงาน กศน.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 13 อัตรา

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 13 อัตรา

 

 

อัตราเงินเดือน:

อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท – 16,500.- บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556

 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์ และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” หัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

 

วิธีการสมัคร:

1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (www.nfe-personnel.com) พร้อมจัดพิมพ์เอกสาร และนำมายื่นในวันมาสมัครสอบแข่งขัน

2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเสหน่ห์ผดุงญาติ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

3 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ