รัฐบาลโมร็อกโก แจก 15 ทุนเรียนต่อ ป.ตรี-เอก ไม่จำกัดสาขา พร้อมให้เงินรายเดือน

รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

มีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด

2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต

3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์
(ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก

4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ หรือ 2,500 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท และเอก

รายชื่อมหาวิทยาลัย / คณะที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาตรี

1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2560 หรือ 2561 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้

2. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ในปีที่สมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา ในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.net.ma/repf.pdf

ระดับปริญญาโท

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด

ระดับปริญญาเอก

  1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด

2. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ

4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ

7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค

9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

-สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

-สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

-สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) และต้องไปขอรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ขอให้จัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562)

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

**หมายเหตุ** การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องจัดส่งเป็นแบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยเอกสารจะต้องไปถึงกระทรวงศึกษาธิการภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

 

ปิดรับสมัคร:

26 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ