เกร็ดภาษาน่ารู้!! 10 Collocation ใช้ร่วมกับ “Agreement” ที่พบบ่อย

“Collocation” หรือ “คำปรากฏร่วม” ในภาษาอังกฤษ คือคำ หรือกลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเสมอ หรือจะพูดง่ายๆ ก็คือการนำคำตั้งแต่ 2 คำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความหมายที่สละสลวย ฟังดูเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษาอังกฤษ

และนี่คือคำปรากฎร่วมทั้ง 10 คำที่มีใช้ประกอบกับคำว่า “Agreement” ที่แปลว่า “ข้อตกลง” ที่มักมีใช้กันบ่อยๆ อย่าลืมจำ และนำไปฝึกใช้กันดูนะ

 

 

1. Agreement between

ความหมาย: ข้อตกลงระหว่างคน/กลุ่ม หนึ่งกับคน/กลุ่มคนหนึ่ง

ตัวอย่าง:

-There has been an agreement between the two teams to play on Saturday.

-We are hoping that there will be an agreement between the two companies by the end of the meeting.

 

2. Reach Agreement

ความหมาย: บรรลุข้อตกลง

ตัวอย่าง:

-I would like to reach an agreement with you.

-Let’s reach an agreement.

-Last night we reached an agreement.

 

3. General Agreement

ความหมาย: ความตกลงทั่วไป ข้อตกลงทั่วไป

ตัวอย่าง:

-The two companies have come to a general agreement that they will merge. They plan to work out the details later.

-We believe that a general agreement can be reached, so we will talk again next month.

 

4. Agreement was signed

ความหมาย: ข้อตกลงผ่านการลงนามเรียบร้อยแล้ว / เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง:

-Finally, this afternoon the agreement was signed to build the new school.

 

5. Under the agreement

ความหมาย: ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง

ตัวอย่าง:

-What does it say under the agreement in reference to phase two?

-You can find the detailed instructions on how to move forward under the agreement.

 

6. Sales Agreement

ความหมาย: ข้อตกลงการซื้อขายสินค้า

ตัวอย่าง:

-Once you sign the sales agreement the products will shipped within 48 hours.

 

7. Agreement should

ความหมาย: ข้อตกลงควรจะ… (สิ่งที่ข้อตกลงควรเป็น ควรทำ หรือควรอ้างถึง)

ตัวอย่าง:

-The agreement should say what will happen if either one of us wants to terminate it.

-The agreement should be signed by both parties no later than 5 pm on Friday.

 

8. Agreement Made

ความหมาย: ข้อตกลงทำให้…

ตัวอย่าง:

-The agreement made sure that everyone was paid fairly.

-The agreement made last week made it very clear what should happen under those circumstances.

 

9. Peace Agreement

ความหมาย: ข้อตกลงเพื่อสันติภาพ ข้อตกลงสงบศึก

ตัวอย่าง:

-Those two countries have been trying to reach a peace agreement for decades.

-The police and the mayor sat down with the two violent gangs and orchestrated a peace agreement.

 

10. Credit Agreement

ความหมาย: สัญญาเงินกู้

ตัวอย่าง:

-Many people do not read a credit agreement before they sign it.

 

ที่มา:  myenglishteacheroxbridge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ