ทุน MTCP-ASEAN ระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อ ณ มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) – ASEAN ระดับปริญญาโท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่กำหนดในประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมอยู่ในทุนการศึกษา อาทิตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียนประจำปี ค่าเดินทางภายในประเทศ และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

– เศรษฐศาสตร์

– การบริหารการจัดการ

– การเมืองการปกครอง

– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– นโยบายสาธารณะ

– การเกษตรและการประมง

– อิสลามศึกษา

– วิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

2. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีในประเทศไทย (และในประเทศอาเซียน) ด้วยเกรดนิยมขั้นต่ำอันดับสอง หรือเกรดเฉลี่ย 3.5 จาก 4.0

3. มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยมีระดับคะแนนขั้นต่ำดังนี้

– ผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ

– ผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 92 (Internet-based)

4. จะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง

5. จะต้องเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษโดยหัวข้อเกี่ยวข้องกับการศึกษาและความสนใจด้านการศึกษาในมาเลเซีย

6. ได้ยื่นสมัครและได้รับเข้าเรียนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ดังนี้

– University of Malaya (UM)

– National University of Malaysia (UKM)

– University of Science, Malaysia (USM)

– Putra University, Malaysia (UPM)

– International Islamic University of Malaysia (IIUM)

– University of Malaysia, Sabah (UMS)

– University of Technology Petronas (UTP)

– Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

– Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

– Universiti Utara Malaysia (UUM)

– Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

– Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

– Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

– Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

– Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

– Universiti Malaysia Pahang (UMP)

– Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

– Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

– Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร และติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MTCP Secretariat ที่อีเมล์ [email protected] หรือส่ง fax ที่ เบอร์ (+60) 03-88892936

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ